திருநிலை பெரியாண்டவர் ஆலயம்

How to Enable Tamil in Windows XP?

  1. Go to Control Panel => Regional and Language Options
  2. Go to Languages tab in Regional and Language Options dialog
  3. Check the Install files for complex script and right-to-left languages (including Thai) checkbox
  4. Click Apply to complete installation
  5. You may be required to insert the Windows XP installation CD into the CDROM Drive. Hence keep it ready.

Help for winXP

How to Enable Tamil in Windows 2000?

  1. Go to Control Panel => Regional Options
  2. Go to General tab in Regional Options dialog
  3. Scroll down in the Language settings for the system listbox and check the Indic checkbox.
  4. Click Apply to complete installation
  5. You may be required to insert the Win 2000 installation CD into the CDROM Drive. Hence keep it ready.

Help for Win2000

Facing font problems

This website uses Unicode Tamil for seeing Tamil Language content. Eventhough unicode Tamil font "latha" is installed by default in Windows XP, Tamil language support is NOT installed by default. To enable viewing of Tamil pages in Windows XP, kindly do as advised in this page

திருநிலை பெரியாண்டவர்

Periyandavar

ஆலயத்தில் பூஜை நடைபெறும் விபரங்கள் மற்றும் பூஜை செய்யும் முறைகள் பற்றிய விபரங்கள் அறிய பார்க்கவும்.

பூஜை விபரங்கள்

பூஜை முறைகள்

பெரியாண்டவர் துதிப் பாமாலை